Hiroko Shimabukuro - Watashi no Okinawa (DVD) (1343e39)

1. 童神 (ワラビガミ/ウチナーグチ/ピアノver.) -music clip- (歌詞テロップ入り)
2. ハロ -music clip-
3. 童神 (ワラビガミ/ウチナーグチ/ピアノver.) -music clip offshot-
4. ハロ -music clip offshot-